رفتار با کودک 2 ماهه و محبت بی شرط

سوالتو بپرس
سلام بچه تا چند سالگی ب محبت بی قید و شرط نیاز داره؟ من یک پسر دو ماهه دارم.
سلام بچه ها همیشه به محبت بی قید و شرط نیاز دارند. اگه منظورتون پاسخگویی فوری به نیازها و در دسترس بودنه تا یک سالگی صحیح است.
تاریخ سوال:

1395/7/22

متخصص مربوطه:

مرضیه سرباز

پرسشگر:

madar

تعداد پاسخ ها:

1

تخصص های مربوطه: